صابون دست او بود

  • خانه
  • /
  • صابون دست او بود

اتفاقی که برای صابون های استفاده شده هتل می افتاد!- صابون دست او بود ,صابون های استفاده شده هتل. هر روز میلیون ها قالب صابون و بطری نیمه استفاده شده شامپو در حمام هتل ها در سراسر جهان دور انداخته می شود؛ و توسط مهمانانی که آنقدر در هتل نمی مانند تا از آنها استفاده کنند، رها می شوند.اتفاقی که برای صابون های استفاده شده هتل می افتاد!صابون های استفاده شده هتل. هر روز میلیون ها قالب صابون و بطری نیمه استفاده شده شامپو در حمام هتل ها در سراسر جهان دور انداخته می شود؛ و توسط مهمانانی که آنقدر در هتل نمی مانند تا از آنها استفاده کنند، رها می شوند.داستان کوتاه فقط کف صابون نوشتۀ هرناندو تلز | زیباشهر

وقتی دید فرچه صابون رو دست گرفتم به صندلی تکیه زد. اما من هنوز پارچه سفید به او نزده بودم. معلوم بود منقلب و دستپاچه م.

با تامین کننده تماس بگیرید

اتفاقی که برای صابون های استفاده شده هتل می افتاد!

صابون های استفاده شده هتل. هر روز میلیون ها قالب صابون و بطری نیمه استفاده شده شامپو در حمام هتل ها در سراسر جهان دور انداخته می شود؛ و توسط مهمانانی که آنقدر در هتل نمی مانند تا از آنها استفاده کنند، رها می شوند.

با تامین کننده تماس بگیرید

داستان کوتاه فقط کف صابون نوشتۀ هرناندو تلز | زیباشهر

وقتی دید فرچه صابون رو دست گرفتم به صندلی تکیه زد. اما من هنوز پارچه سفید به او نزده بودم. معلوم بود منقلب و دستپاچه م.

با تامین کننده تماس بگیرید

داستان کوتاه فقط کف صابون نوشتۀ هرناندو تلز | زیباشهر

وقتی دید فرچه صابون رو دست گرفتم به صندلی تکیه زد. اما من هنوز پارچه سفید به او نزده بودم. معلوم بود منقلب و دستپاچه م.

با تامین کننده تماس بگیرید

اتفاقی که برای صابون های استفاده شده هتل می افتاد!

صابون های استفاده شده هتل. هر روز میلیون ها قالب صابون و بطری نیمه استفاده شده شامپو در حمام هتل ها در سراسر جهان دور انداخته می شود؛ و توسط مهمانانی که آنقدر در هتل نمی مانند تا از آنها استفاده کنند، رها می شوند.

با تامین کننده تماس بگیرید

داستان کوتاه فقط کف صابون نوشتۀ هرناندو تلز | زیباشهر

وقتی دید فرچه صابون رو دست گرفتم به صندلی تکیه زد. اما من هنوز پارچه سفید به او نزده بودم. معلوم بود منقلب و دستپاچه م.

با تامین کننده تماس بگیرید

داستان کوتاه فقط کف صابون نوشتۀ هرناندو تلز | زیباشهر

وقتی دید فرچه صابون رو دست گرفتم به صندلی تکیه زد. اما من هنوز پارچه سفید به او نزده بودم. معلوم بود منقلب و دستپاچه م.

با تامین کننده تماس بگیرید

اتفاقی که برای صابون های استفاده شده هتل می افتاد!

صابون های استفاده شده هتل. هر روز میلیون ها قالب صابون و بطری نیمه استفاده شده شامپو در حمام هتل ها در سراسر جهان دور انداخته می شود؛ و توسط مهمانانی که آنقدر در هتل نمی مانند تا از آنها استفاده کنند، رها می شوند.

با تامین کننده تماس بگیرید